Søk
Close this search box.

SHA-koordinator

Prosjektlederen har et selvstendig ansvar for utvalgte prosjekt hos våre kunder med vår bedrift og ressurser som støttespiller.

Våre fagområder

På en byggeplass er det viktig å sørge for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Dette sikrer en tryggere arbeidsplass og bistår til at byggeprosjektet går sin gang uten fare for liv og helse. En SHA koordinator sin arbeidsoppgave er å sørge for at det blir gjort nøye vurderinger rundt risiko ved et byggeprosjekt og deretter lagt en plan for hvordan arbeidet skal utføres med hensyn til SHA

Byggherren må velge ut en SHA-koordinator

SHA-plan skal foreligge før opprettelsen av bygg- eller anleggsplass. Byggherren har ansvar for å planlegge og prioritere aktiviteter for helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med et prosjekt. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av SHA-plan, og kontroll av denne under gjennomføringen av prosjektet. Med dette er byggherren pliktet til å utpeke en person til å være SHA-koordinator. SHA-koordinatoren innehar evnen til å se over risikobilde for prosjektet og omgivelsene rundt. En god risikovurdering innebærer også at personen er i stand til å se det andre ikke gjør. Det er derfor viktig å velge ut en SHA-koordinator som har lang erfaring med fagfeltet.

En SHA-koordinator vil ha mer kunnskap rundt risiko og sikkerhet enn andre deltakere i prosjektet og er derfor en viktig rolle for å sikre at byggeprosjektet foregår under trygge omstendigheter. Ulikt fra HMS-standarder skal SHA-koordinering gjennomføres for hver enkelt byggeprosjekt. SHA-koordineringen som planlegges vil dermed være unikt for hvert enkelt prosjekt og vil være basert på vurderinger gjort for det spesifikke prosjektet. SHA-planen er felles for alle som er involvert i prosjektet. 

SHA-  koordinator (KP) skal sørge for å koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Dette innebærer også at det som blir satt opp i prosjekteringen av SHA-koordinator følges av deltakerne i prosjektet. 

ARBEIDSOPPGAVER: SHA koordinator prosjektering:

1. Skal sørge for at de plikter som følger av byggherreforskriften blir ivaretatt

2. Skal utarbeide plan for SHA sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, påse at SHA er fast tema i prosjekteringsmøter

3. Påser at SHA er del av vurderingsgrunnlaget ved valg av arkitektoniske og tekniske løsninger

4. Påser at fremdriftsplan for arbeidene ivaretar SHA i utførelsesfasen

5. Påser at tiltak for sikring og reduksjon av fare dekkes av prisbærende poster i beskrivelser og annen dokumentasjon

6. Gjennomgår planen i oppstartmøtet med SHA koordinator i utførelsesfasen

7. Bistår ved sluttevaluering SHA arbeidet for prosjektet.

SHA-koordinering må skje tidlig i prosjektet og krever en grundig kartlegging før prosjektet starter. SHA-koordinator(KU) skal sørge for koordinering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassen under gjennomføringen av prosjektet på vegne av byggherren. 

ARBEIDSOPPGAVER: SHA-koordinator i utførelsesfasen:

1. Skal sørge for at de plikter som følger av byggherreforskriften blir ivaretatt

2. Mottar og setter seg inn i SHA-plan utarbeidet av koordinator prosjektering, samt øvrige prosjektdokumenter som grunnlag for sitt arbeid

3. Ajourfører og kompletterer SHA-planen og påser at foreskrevne meldinger blir oversendt Arbeidstilsynet

4. Deltar i vernerunder administrert av hovedbedrift

5. Påser at anvisninger i SHA-planen blir fulgt og rapporterer avvik til prosjektleder

6. Påser at SHA er fast tema på byggemøter og del av vurderingsgrunnlaget ved valg av tekniske, organisatoriske og fremdriftsmessige løsninger i utførelsesfasen

7. Bistår ved sluttevaluering av SHA-arbeidet for prosjektet

Gode byggeprosjekter innebærer god prosjektering, deriblant å sørge for at det blir foretatt utvelgelse av en dyktig SHA-koordinator. Når byggherren setter krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og integrerer SHA i prosjektet, fører dette til:

 • Færre ulykker og skader.
 • Økt trivsel og lavere sykefravær.
 • Bedre rammevilkår for bransjen.
 • Fornøyde entreprenører og arbeidstakere.
 • Sikrere ferdigstillelse.
 • Positiv medieomtale.
 • Lønnsomme prosjekter.
 • Positive resultater oppnås på byggeplassen når:
 • Koordinator er gitt tid og mulighet til å følge opp.
 • Koordinator har tilstrekkelig tid til å være tilstede på bygg- og anleggsplassen.
 • Framdriftsplan er forsvarlig med hensyn til HMS.
 • Informasjonsrutiner i HMS-planen er etablert og følges opp.
 • Hovedbedriften samordner de enkelte virksomhetenes verne- og miljøarbeid.

På en byggeplass er det viktig å sørge for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Dette sikrer en tryggere arbeidsplass og bistår til at byggeprosjektet går sin gang uten fare for liv og helse. En SHA koordinator sin arbeidsoppgave er å sørge for at det blir gjort nøye vurderinger rundt risiko ved et byggeprosjekt og deretter lagt en plan for hvordan arbeidet skal utføres med hensyn til SHA

Byggherren må velge ut en SHA-koordinator

SHA-plan skal foreligge før opprettelsen av bygg- eller anleggsplass. Byggherren har ansvar for å planlegge og prioritere aktiviteter for helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med et prosjekt. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av SHA-plan, og kontroll av denne under gjennomføringen av prosjektet. Med dette er byggherren pliktet til å utpeke en person til å være SHA-koordinator. SHA-koordinatoren innehar evnen til å se over risikobilde for prosjektet og omgivelsene rundt. En god risikovurdering innebærer også at personen er i stand til å se det andre ikke gjør. Det er derfor viktig å velge ut en SHA-koordinator som har lang erfaring med fagfeltet.

En SHA-koordinator vil ha mer kunnskap rundt risiko og sikkerhet enn andre deltakere i prosjektet og er derfor en viktig rolle for å sikre at byggeprosjektet foregår under trygge omstendigheter. Ulikt fra HMS-standarder skal SHA-koordinering gjennomføres for hver enkelt byggeprosjekt. SHA-koordineringen som planlegges vil dermed være unikt for hvert enkelt prosjekt og vil være basert på vurderinger gjort for det spesifikke prosjektet. SHA-planen er felles for alle som er involvert i prosjektet. 

SHA-  koordinator (KP) skal sørge for å koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Dette innebærer også at det som blir satt opp i prosjekteringen av SHA-koordinator følges av deltakerne i prosjektet. 

ARBEIDSOPPGAVER: SHA koordinator prosjektering:

1. Skal sørge for at de plikter som følger av byggherreforskriften blir ivaretatt

2. Skal utarbeide plan for SHA sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, påse at SHA er fast tema i prosjekteringsmøter

3. Påser at SHA er del av vurderingsgrunnlaget ved valg av arkitektoniske og tekniske løsninger

4. Påser at fremdriftsplan for arbeidene ivaretar SHA i utførelsesfasen

5. Påser at tiltak for sikring og reduksjon av fare dekkes av prisbærende poster i beskrivelser og annen dokumentasjon

6. Gjennomgår planen i oppstartmøtet med SHA koordinator i utførelsesfasen

7. Bistår ved sluttevaluering SHA arbeidet for prosjektet.

SHA-koordinering må skje tidlig i prosjektet og krever en grundig kartlegging før prosjektet starter. SHA-koordinator(KU) skal sørge for koordinering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassen under gjennomføringen av prosjektet på vegne av byggherren. 

ARBEIDSOPPGAVER: SHA-koordinator i utførelsesfasen:

1. Skal sørge for at de plikter som følger av byggherreforskriften blir ivaretatt

2. Mottar og setter seg inn i SHA-plan utarbeidet av koordinator prosjektering, samt øvrige prosjektdokumenter som grunnlag for sitt arbeid

3. Ajourfører og kompletterer SHA-planen og påser at foreskrevne meldinger blir oversendt Arbeidstilsynet

4. Deltar i vernerunder administrert av hovedbedrift

5. Påser at anvisninger i SHA-planen blir fulgt og rapporterer avvik til prosjektleder

6. Påser at SHA er fast tema på byggemøter og del av vurderingsgrunnlaget ved valg av tekniske, organisatoriske og fremdriftsmessige løsninger i utførelsesfasen

7. Bistår ved sluttevaluering av SHA-arbeidet for prosjektet

Gode byggeprosjekter innebærer god prosjektering, deriblant å sørge for at det blir foretatt utvelgelse av en dyktig SHA-koordinator. Når byggherren setter krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og integrerer SHA i prosjektet, fører dette til:

 • Færre ulykker og skader.
 • Økt trivsel og lavere sykefravær.
 • Bedre rammevilkår for bransjen.
 • Fornøyde entreprenører og arbeidstakere.
 • Sikrere ferdigstillelse.
 • Positiv medieomtale.
 • Lønnsomme prosjekter.
 • Positive resultater oppnås på byggeplassen når:
 • Koordinator er gitt tid og mulighet til å følge opp.
 • Koordinator har tilstrekkelig tid til å være tilstede på bygg- og anleggsplassen.
 • Framdriftsplan er forsvarlig med hensyn til HMS.
 • Informasjonsrutiner i HMS-planen er etablert og følges opp.
 • Hovedbedriften samordner de enkelte virksomhetenes verne- og miljøarbeid.